Referenser - övriga

Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

I och med det offentliga uppdraget har Svenska Jägarförbundet haft ett stort ansvar för viltförvaltningen i Sverige. På lokal nivå, främst kretsar och älgskötselområden i södra Sverige, har Svenska Jägarförbundet gjort betydande beställningar av flyginventeringar. Jägarförbundet har även funnits med som beställare och finansiär av spillningsinventeringar och skogsskadeinventeringar. Svensk Naturförvaltning har även fått vara med och utveckla och tillämpa en ny metod för insamling och redovisning av avskjutningsstatistik. Jägarförbundet har i samarbete med Skogsbrukets Viltgrupp och Svensk Naturförvaltning tagit fram prognosverktyget Älgfrode.

LRF

Lantbrukarnas Riksförbund

Vildsvin är ett nygammalt inslag i den Svenska faunan. Det är också en art som kan förorsaka spänningar mellan olika intressenter i samhället. Detta delar den med älgar, tranor, sälar, minkar för att nämna några arter. Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) har vid ett par tillfällen uppdragit åt Svensk Naturförvaltning att göra en sammanställning av kunskapsläget kring just vildsvin.

LRF Skogsägarna är en avdelning under LRF som ansvarar för skogliga frågor och fungerar som branschorganisation åt landets fyra skogsägarföreningar. LRF Skogsägarna ihop med skogsägarföreningarna är en huvudpart i finansieringen av de nationella älgbetesinventeringar som startade 2015. LRF Skogsägarna utgör också en del av samarbetsorganet Skogsbrukets Viltgrupp.

Projekt i urval

Föreläsning Viltstammar i balans

Mellanskog

Mellanskog

Med 30 000 privata skogsägarmedlemmar i Svealand och södra Norrland är Mellanskog en de fyra stora skogsägarföreningarna i Sverige. Mellanskog finns med i Skogbrukets Viltgrupp som är en viktig aktör i den gemansamma förvaltningen av älg och skog. 

Norra Skogsägarna

Norra Skogsägarna

Åt denna skogsägarförening med medlemmar längst norrut i landet har Svensk Naturförvaltning aktivt bidragit till utbildning i förvaltning av älg och betesskador.

Norrskog

Norrskog

Norrskog är en skogsägarförening där medlemmar äger skog i Jämtland, Medelpad, Ångermanland och Södra Lappland.  Som en av fyra stora skogsägarföreningarna i landet står de genom deras branschorganisation  LRF Skogsägarna bakom den finaniseringmodell som idag tillämpas för att inventera älgbetesskador.

SkogForsk

Skogsbrukets forskningsstiftelse

I uppstarten då flera av Sveriges stora skogliga aktörer 2015 tog en gemensamt ansvar för finanisering av älgbetesinventering (ÄBIN) fungerade  Skogforsk som projektledare för denna landsomfattande verksamhet. Arbetet har sedan 2017 flyttats över till Älgbetesinventering i Sverige, en då nybildad ekonomisk förening. Här har Svensk Naturförvaltning som en av flera entreprenörer varit med och gjort fältarbete.

 

Skogsbrukets nationella viltgrupp

Skogsbrukets nationella viltgrupp -- även kallat Skogbrukets Viltgrupp --  är ett samarbetsorgan mellan landets stora skogsbolag och skogsägarföreningar. Skogsindustrierna har en koordinerande roll. Tillsammans företräder parterna cirka 80 % av landets skogs- och jordbruksmark. Gruppen samverkar kring frågor kopplade till den älgförvaltningen. Tillsammans med Jägareförbundet och Svensk Naturförvaltning har Skogsbrukets Viltgrupp utvecklat  Älgfrode.

Skogsindustrierna

Skogsindustrierna

Som en part inom Skogbrukets Viltgrupp, ett samarbetsforum för Sveriges markägare med fokus på vilt och viltbetesproblematik, har branchorganisationen Skogsindustrierna en viktig roll för möjligheten att utveckla förvaltningen av skog och älg.

Skogssällskapet

Skogssällskapet

I och med en ökad satsning på viltproblematik och en starkare profilering som en skogsägare som vill ta ett vidare ansvar än enbart skogproduktion inleddes ett samarbete mellan Skogssällskapet och Svensk Naturförvaltning 2012. Samma år gjordes en viltbetesundersökning på fem lokaler i södra Sverige. Skogssällskapet var även med och finasierade inventering av betesskador i Götaland 2014.

Projekt i urval

Vilbetesundersökningar Skogssällskapet 2012

SOF

Sveriges Ornitologiska Förening

Omfattande utsättningar av Berguv har gjorts i Sverige för att stärka Berguvspopulationen. Det råder dock oklarhet hur viktiga utsättningarna varit. Svensk Naturförvaltning fick därför 2009 på uppdrag av Sveriges Ornitologiska Förening (SOF) att försöka utreda denna fråga samt föreslå ett system för en nationellt sammanhållen uppföljning av arten.

Svenska Kyrkan

Svenska Kyrkan

Som näst, efter staten, största institutionella skogsägare i Sverige har Svenska Kyrkan funnits med då och då som en part vid inventeringar av älg och skog. Bland annat har Växjö stift och Luleå stift bidragit till att ungskogar inventerats på viltbetesskador. 

Södra

Södra

Den ekonominska föreningen Södra, där medlemmar i södra Sverige äger skog och en koncern med skogsföretag, har gått i spetsen för att skador av klövvilt på ungskog ska följas upp och det i framtiden ska finnas bra underlag att ta beslut på inom viltförvaltningen.

 

 

Älgbetesinventering i Sverige

Efter ett par inledande år med en över hela landet gemensam standard för kvantitfiering av beteskador på ungskog bildades 2017 Älgbetesinventering i Sverige, en ekonomiska förening. Denna förening koordinerar arbetet med ÄBIN som finansieras av skogsbruket. Svensk Naturförvaltning har forsatt haft uppdrag med att utföra en betydande del av fältinventeringarna.